Aprobación definitiva del PGOU de Argelita elaborado por Planifica. Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 17 de diciembre de 2021. BOP de Castellón de 23 de diciembre.